Зовнішні умови функціонування інституту банкрутства в економіці України


  • Nika Ilkova ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0002-7255-397X
  • Natalia Rynkevych ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0002-1229-6051

Анотація

Вступ. В сучасних умовах розвитку української економіки викликає інтерес обґрунтування цілеспрямованих заходів з підтримки підприємств в умовах залежності національної економіки від коливань на світовому ринку, зростання інфляції, з метою забезпечення стабільності функціонування організаційно-правових форм господарювання в усіх сферах економіки. В цих умовах ефективне функціонування інституту банкрутства набуває особливого значення, так як від фінансового оздоровлення підприємств реального сектора економіки залежить можливість забезпечення зростання промислового виробництва, збільшення зайнятості населення та поліпшення якості життя людей.

Мета та завдання. Метою статті є дослідження зовнішніх умов функціонування інституту банкрутства в економіці України та їх сучасну трансформацію. Отримані висновки дозволять визначити, що саме треба робити у напрямку подальшого удосконалення регулятивних інструментів державної політики у цій сфері. Для досягнення мети використано комплекс взаємодоповнюючих методів наукового дослідження економічних процесів та явищ з використанням статистичних й аналітичних матеріалів, а також результати власних наукових досліджень.

Результати. В результаті дослідження зовнішніх умов функціонування інституту банкрутства в економіці України було визначено, що існуюче макроекономічне середовище чинить суттєвий вплив на характер його функціонування, визначаючи цілі і завдання подальшого регулювання процесами трансформації. Визначено, що зовнішні чинники макроекономічного середовища є найбільш загрозливими за рахунок майже відсутньої можливості вплинути на них на рівні підприємства. В процесі дослідження ідентифіковано особливості зовнішніх умов функціонування інституту банкрутства в українській економіці на основі використання показників, які прямо або опосередковано дозволяють визначати дієвість інституту банкрутства, закономірності його розвитку, а також взаємовплив соціальних, політичних, економічних та інших процесів на макрорівні.

Висновки. За отриманими результатами можна визначити, що в цілому більшість індикаторів свідчить про складні зовнішні умови функціонування інституту банкрутства, з певним покращенням ситуації в останні роки. У зв’язку з цим виникає необхідність у подальшій трансформації інституту банкрутства, з метою підтримки балансу інтересів держави та господарюючих суб’єктів, а також конкурентного ринкового середовища та мінімізації ризику підприємницької діяльності.

Ключові слова:

інститут банкрутства, українська економіка, криза, світова економіка, зовнішнє середовище, державна політика.

Посилання

1. Altman, E. I. (2000). Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and ZETA models. Stern School of Business, New York University, 9-12.
2. Blank, IA, Goritskaya, N., Grinev, A., Yastremskaya, O., Radova, L., & Cherep, A. (2010). Financial strategy in the system of management by the enterprise. [in Ukraine]
3. Vnukovskaya, T. (2012). Modern Economics: An Analysis of the State and Prospects of Development. Book 2. Stavropol: Logos. [in Russian]
4. Kozak, L., & Fedoruk, O. (2010). Institute of bankruptcy as an integral part of a market economy. Project Management, Systems Analysis and Logistics, (7), 290-294. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2010_7_73 [in Ukraine]
5. Karachyna, N., & Savitska, O. (2014). Crisis management: modern categorical measurement. Economy. Management. Innovations, (1), 463-472. [in Ukraine]
6. Ligonenko, L.O. (2011). Bankruptcy and sanation of business entities in Ukraine: monograph. К.:KNUTE. [in Ukraine]
7. Ohlson, J. (1980). Financial ration and the pro, abilistic of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 118.
8. Subbot, А. (2014). Ways to Improve the Mechanism of Bankruptcy Procedure in Ukraine on the Basis of International Experience. Viche, (18), 24-28. Retrieved from: http://www.viche.info/journal/4414/ [in Ukraine]
9. Rudenko, Ye. M. (2014). Current trends of bankruptcy in Ukraine and measures insolvency domestic enterprises. Scientific Journal of Kherson State University, 5 (3), 21-25. [in Ukraine]
10. Kravchenko, О. (2017). The dynamics of enterprise bankruptcy and unemployment level. Young Scientist, 43(3), 693-697. [in Ukraine]
11. Trots, I. (2014). Statistical review of bankruptcy of Ukrainian enterprises: national and regional aspects. Socio-Economic Research Bulletin, (3), 170-178. [in Ukraine]
12. Trots, I. (2011). Definition of the concept of bankruptcy and the reasons for its occurrence in modern conditions of development. Herald of the Dnepropetrovsk National University, (5), 221-228. [in Ukraine]
13. Bezpal’ko, І. (2015). Analysis of the competitiveness of tax system of Ukraine in the modern globalization conditions. Efektyvna ekonomika, (10). Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/26.pdf. [in Ukraine]
14. Korotun V. (2013). Competitive tax policy formation in current globalizations processes. Retrieved from: http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/201/1/168_IR.pdf. [in Ukraine]
15. Ilkova, N. (2018). Macroeconomic aspects of the bankruptcy institute’s functioning. Economic space, (133), 57-68 [in Ukraine]
16. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.
17. World Bank Group. (n.d.). Doing Business. Data and Rankings. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org
18. The Heritage Foundation (n.d.). Index of Economic Freedom Retrieved from: www.heritage.org/index/ country/ukraine
19. Transparency International (n.d.). Retrieved from: http://cpi.transparency.org/
20. Xiao, Y., Lenzen, M., Benoît, Norris, C., Norris, G. A., Murray, J., & Malik, A. (2018). The corruption footprints of nations. Journal of Industrial Ecology, 22 (1), 68-78.
21. Kaufmann, D. (1997). Corruption: the facts. Foreign policy, 114-131.
22. Lambsdorff, J. G. (2004). How corruption affects economic development. Global Corruption Report, 310, 212.
23. World Bank (2013). Corruption is “public enemy number one” in developing countries, says World Bank Group President Kim. Retrieved from: www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/19.
24. Duhinets, G., & Tronko, V. (2015). Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and EU (DCFTA): Realities and Prospects. Economic Annals-XXI, 155(11-12), 10-13. [in Ukraine]
25. Savchenko, А., & Blyshchyk, L. (2018). Analysis of tax load level in the context of the implementation of european standards in the national economy of ukraine. Ekonomika ta derzhava, (5), 93-96. [in Ukraine]
Опубліковано
2018-12-31
Як цитувати
(1)
.
Розділ
Економічний розвиток і управління національним господарством