Загальні вимоги до оформлення статей

Мова статті:  англійська.

Стаття англійською мовою подається тільки з перекладом на українську мову!

У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%), в т.ч. які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

В статті не більше 3-х авторів (співавторів) із зазначенням місця роботи (тільки назви організації, що стосується до поняття юридичної особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу).

Стаття повинна мати окрім УДК та JEL Classіfіcatіon  (розміщується на початку статті) – ідентифікатор ORCID (реєстрація персонального коду за посиланням: https://orcid.org/register). 

Матеріал повинен бути підготовлений в редакторі Microsoft Office Word 2003.

Структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом.

Під таблицею та рисунком додається посилання на джерело інформації.

МЕТАДАНІ

 • ім'я та прізвище автора(-ів ) (обов’язково надається ім’я та прізвище автора (-ів) англійською мовою відповідно до закордонного паспорту або іншого офіційного документу);
 • відомості про автора (-ів) (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання, місто);
 • назва статті;
 • анотація (авторське резюме) українською та англійською мовами;
 • ключові слова (не мають дублювати слова з назви статті);
 • JEL Classіfіcatіon;
 • e-mail;
 • ідентифікатор ORCID;
 • бібліографічні посилання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

Вимоги до структури статті (елементи з виділенням по тексту статті):

 • авторське резюме статті англійською та українською мовами (Abstract);
 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями (Introduction);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор (Analysis of recent researches and publications);
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття (Previously unsettled problem constituent);
 • формулювання мети статті (Main purpose of the article);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Results and discussions);
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом (Conclusions and further researches directions);
 • список літератури, що повинен включати не менше 8 джерел (References).

Вимоги до оформлення статті:

 • обсяг статті – від 10 до 15 сторінок (від 20 тис. знаків до 24 тис. знаків з пробілами без урахування анотацій, резюме та списку літератури);
 • параметри сторінки: всі поля – 2 см.;
 • формат аркушу – A4 (21×29,7);
 • вирівнювання тексту по ширині;
 • нумерація сторінок не ведеться;
 • параметри шрифту тексту статті: розмір – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.

Послідовність подання структурних елементів рукопису статті (не залежно від мови оригіналу):

І. Подається англійською мовою:

 • індекс УДК;
 • JEL Classіfіcatіon;
 • Ім'я та Прізвище автора (-ів);
 • науковий ступінь, вчене звання ;
 • місце роботи автора (-ів);
 • e-mail;
 • ідентифікатор ORCID;
 • назва статті;
 • анотація та ключові слова.

ІІ. Подається українською мовою:

 • Ім'я та Прізвище автора (-ів);
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • місце роботи автора (-ів);
 • e-mail;
 • ідентифікатор ORCID ;
 • назва статті;
 • анотація та ключові слова.

ІІІ. Подається мовою оригіналу:

 • текст рукопису статті.

IV. Подається англійською мовою:

 • References. 

IV. Подається українською мовою (за наявності бібліографічного опису українською мовою):

 • Література.

 

Вимоги до оформлення структурних елементів статті:

 • індекс УДК (без абзацу, напівжирний, вирівнювання по лівому краю): розмір шрифту – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • JEL Classіfіcatіon (без абзацу, напівжирний, вирівнювання по лівому краю): розмір шрифту – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • ім'я та прізвище автора (-ів) (через один інтервал, без абзацу, напівжирний, вирівнювання по лівому краю): розмір шрифту – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • науковий ступінь, вчене звання (без абзацу, курсив, вирівнювання по лівому краю): розмір шрифту – 11, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • місце роботи автора (-ів) (без абзацу, курсив, вирівнювання по лівому краю): розмір шрифту – 11, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • e-mail (без абзацу, курсив, вирівнювання по лівому краю): розмір шрифту – 11, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • ідентифікатор ORCID (без абзацу, курсив, вирівнювання по лівому краю): розмір шрифту – 11, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • назва статті (через один інтервал, заголовний, без абзацу, напівжирний, вирівнювання по центру): розмір шрифту – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал - 1;
 • анотація та ключові слова українською та англійською мовами (через один інтервал, курсив, вирівнювання по ширині сторінки): розмір шрифту – 11, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см;
 • текст статті (через один інтервал, вирівнювання по ширині сторінки): розмір шрифту – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см;
 • References (через один інтервал, без абзацу, напівжирний, вирівнювання по центру): розмір шрифту – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см
 • список використаних джерел (через один інтервал, без абзацу, напівжирний, вирівнювання по центру): розмір шрифту – 12, тип шрифту – Time New Roman, міжстроковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.

Вимоги до оформлення анотації чи авторського резюме статті англійською та українською мовою (Abstract):

 • обсяг анотації (мовою оригіналу статті) – від 200 до 250 слів (не менше 2200-2500 знаків);
 • параметри шрифту: розмір – 11, тип шрифту – Time New Roman;
 • міжстроковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.

Анотація відображує структуру рукопису за обов’язковими елементами:

 • Вступ / Introduction.
 • Мета та завдання / Aim and tasks.
 • Результати / Research results.
 • Висновки / Conclusion.

Вимоги до оформлення списку літератури (References):

 • список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015;
 • References оформлюється згідно міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних україно– та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою;
 • транслітерацію українського тексту на латиницю здійснювати за допомогою сайту http://ukrlit.org/transliteratsiia;
 • транслітерацію російського тексту на латиницю здійснювати за допомогою сайту http://www.translit.ru і зазначати на цьому сайті стандарт транслітерування «Держдепартаменту США (BSI)»;
 • список використаних джерел має містити не менш 8 найменувань з обов’язковим посиланням у тексті статті, які розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою) у квадратних дужках і розміщуються в порядку цитування чи згадування (приклад [1] чи [2-3]);
 • посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) має складати не більш 15% від загальної кількості джерел.

Вимоги до посилань на використані джерела:

 • автор повинен давати посилання на останні видання публікацій (праці 10-ти річної давності не наводити у списку літератури), які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 
 • рекомендовано уникати посилань на: закони, постанови, інструкції та інші нормативно-правові акти, а також  підручники та навчальні посібники.

Вимоги до цитування на використані джерела:

 • текст цитати наводиться в лапках в граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;
 • цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і пропуску слів, речень, абзаців;
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на першоджерело.

Вимоги до оформлення таблиць, рисунків та формул:

 • таблиці повинні мати посередині порядковий номер та назву (Таблиця 1. Підпис): розмір 12, міжстроковий інтервал – 1, тип шрифту – Times New Roman;
 • параметри шрифту тексту таблиці: розмір – 10, тип шрифту – Time New Roman; міжстроковий інтервал – 1;
 • рисунки повинні мати посередині порядковий номер та назву (Рис. 1. Підпис): розмір 12, міжстроковий інтервал – 1, тип шрифту – Times New Roman;
 • рисунки виконуються в графічних редакторах, сумісних з Word в форматs JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi;
 • кольорові і тонові рисунки не допускаються;
 • рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;
 • математичні формули наводяться за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation – стиль Times New Roman, звичайний;
 • формули розташовуються по центру рядка, номер формули (в круглих дужках, по правому краю сторінки, від навколишнього тексту відділяється порожніми рядкам): розмір 12, міжстроковий інтервал – 1, тип шрифту – Times New Roman.

Прикінцеві положення

Після даних про афіліювання авторів у рукописі необхідно вказати номер Вашого ідентифікатора ORCID (у кожного з авторів персональний номер ORCID) для полегшання можливості читачів даної статті посилатися на Ваші публікації в інших наукових журналах. Створення цього номера для тих, у кого він відсутній, триватиме декілька хвилин (офіційний сайт - www.orcid.org).

ПРИМІТКА

References оформлюється згідно зразку і вимогам, наведеним на сайті журналу.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ REFERENCES

Оформлення транслітерованого списку літератури (References) в романському алфавіті (латиниці) повинно бути максимально прийнятним для міжнародних баз даних та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею.

Структура бібліографічного посилання

1. Для україномовних і російськомовних монографій, книг, посібників подається наступний опис:

Автори (транслітерація), рік в дужках, назва  на англійській мові курсивом , назва джерела (транслітерація), вихідні дані з позначеннями на англійській мові (місце видання), або тільки цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису), видавництво в транслітерованому варіанті, мова оригіналу в квадратних дужках ([in Ukrainian]).

2. Для україномовних і російськомовних статей з журналів, збірників подається наступний опис:

Автори (транслітерація), рік в дужках, назва статті  на англійській мові в квадратних дужках, назва журналу курсивом (транслітерація) чи/або переклад назви джерела на англійську мову, вихідні дані з позначеннями на англійській мові, або тільки цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису), мова оригіналу в квадратних дужках ([in Ukrainian].).

Бібліографічний опис за стандартом АРА (Springer Style чи Elsevier Style):

Книга

Last Name, F. (Year Published). Book Title. Publisher City: Publisher Name.

Brown, D. (2004). The DaVinci code. New York: Scholastic.

Журнал

Last Name, F. (Year Published). Article Title. Journal name, Volume number, Page Numbers.

Smith, J. (2009). Studies in pop rocks and Coke. Weird Science, 12, 78-93.

Сайт

 Last Name, First. «Page Title.» Website Title. Retrieved Date Accessed, from Web Address

Smith, J. (2009, January 21). Obama inaugurated as President. CNN.com. Retrieved from http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html.

 Транслітерацію можна робити за допомогою сайту http://translit.kh.ua і зазначати на цьому сайті стандарт транслітерування Паспортний (КМУ 2010).

Структурувати кожне транслітероване джерело можна вручну (згідно прикладу, див. вимоги на сайті журналу) або автоматично за допомогою APA citation machine.

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ (PDF)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора українською мовою

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Ідентифікатор ORCID